Sverigehälsan presenterar en kurs för dig som på ett strukturerat och metodiskt sätt vill arbeta med barn och unga som uppvisar beteendesvårigheter. Kursen syftar till att ge ökad kunskap om hur du kan förstå, bemöta och förhålla dig till beteendesvårigheter. Du får även verktyg för att kvalitativt arbeta med barn och ungdomsbehandling. Metoden kan användas av både professionella men även av föräldrar/vårdnadshavare.

Boka direkt

BVS står för Brandsläckaren, Vattenkannan och Sociala gymmet

Tre verktyg som utgör en metod som hjälper dig att arbeta åtgärdande, förebyggande och hälsofrämjande med beteendesvårigheter som barn och unga uppvisar genom kartläggning, strukturerade samtal och träning på kognitiva och sociala färdigheter. Parallellt innebär det även att du som professionell arbetar med dina egna färdigheter för att förbättra ditt bemötande och stärka ditt sociala ledarskap. Metoden passar all sorts verksamheter där barn och unga vistas, exempelvis HVB-hem, socialtjänst, skola m.m.

Kursen kommer att ge dig bakgrund till BVS-metoden®, forskning, utgångspunkter och arbetsmetodik. Du kommer att ta del av innebörden av beteendesvårigheter utifrån kognitiva och sociala färdigheter. Hur du kan arbeta åtgärdande, förebyggande och hälsofrämjande med beteendesvårigheter samt fallbeskrivningar. Kursens praktiska delar innefattar fallbeskrivningar, övning i strukturerade samtal konkreta verktyg.

Syfte med certifieringen/utbildningen

  • Kunna förstå, bemöta och förhålla sig till beteendesvårigheter
  • Få konkreta verktyg för att arbeta kvalitativt med barn och ungdomsbehandling
  • Få tillgång till manualbaserade verktyg som underlättar arbetet med beteendesvårigheter som barn uppvisar samt träna kognitiva och sociala färdigheter
  • Arbeta med färdigheter kring ditt sociala ledarskap
  • Skapa samsyn och förhållningssätt mellan dig och kollegorna
  • Skapa en gemensam identitet i arbetsgruppen för att alla ska dra åt
    samma håll

Utbildare

Jassim Ahmadi är socionom, behandlingsansvarig för öppenvård, personalvetare, handledare och författare med lång erfarenhet av barn- och ungdomsbehandling. Hans arbete i dag inriktar sig på beteende- och bemötandesvårigheter, utbildning av behandlings-personal samt skolutveckling på alla nivåer med fokus på bland annat trygghet och studiero. Han driver även podcasten »Knäcka sociala koden!«

Se mer på BVS-metodens hemsida!

Har du frågor?

info@bvsmetoden.se
0728 – 31 66 10

Datum

Boka direkt