Kursstart
Stockholm: 2021-03-08

51 825 kr inkl. moms

Utbildningen kan sökas både som privat yrkesutbildning och som kommunal vuxenutbildning. Läs mer om kommunal vuxenutbildning här.

Stresshantering – lär dig förebygga och hantera stress

Utbildningens upplägg

 • En fristående 1-årig yrkesutbildning
 • Balans mellan teori och upplevelsebaserat lärande
 • Kunskap som är praktiskt användbar
 • Halvdistans: Tre heldagar på skolan i månaden – vi har elever från hela Sverige

Utbildningen kan sökas både som privat yrkesutbildning och som kommunal vuxenutbildning på olika orter i landet.
Läs mer
 om kommunal vuxenutbildning här.

Gå på ett infomöte om utbildningen!
Boka direkt

Vi ställs dagligen inför utmaningar i vår vardag och i vårt arbete. Ofta är detta både utvecklande och inspirerande. Det är en viktig stimulans som vi inte ska eller kan vara utan.

Jag har fått stora och djupa insikter och mycket ny kunskap under mitt år som student vid Sverigehälsan. Jag är glad och djupt tacksam för det! Jag har fått konkreta, omsättningsbara kunskaper om vad som främjar hälsa och riskerar ohälsa, kunskaper inom psykologi för att förstå varför, ledarskap för att kunna gå före och pedagogik och kommunikation för att kunna förmedla vidare det vi lärt oss på bästa sätt. Jag har en palett med olika behandling- och förebyggande metoder såsom massage, mindfulness och japanska skogsbad (hela klassens absoluta favorit) och en fullproppad ryggsäck med verktyg såsom livshjul och skattningsskalor.

Våra lärare undervisar oss teoretiskt och praktiskt och däremellan arbetar de i sitt yrke som terapefter, chef/ ledare, massör, egna företagare, personliga tränare och mindfulnesslärare. Denna kombination möjliggör att vi får dels ta del av deras kunskap och aktuell forskning samtidigt som de har möjlighet att bygga en mycket tydlig bro mellan teoretiska kunskaper och praktisk yrkesutövning. Det gör utbildningen levande och ”på riktigt”. De skapar förutsättningar för oss och bygger en bro till oss att ta våra egna steg ut i arbetslivet och verka i enlighet med våra nya kunskaper.

Jag kan varmt rekommendera Sverigehälsan om du är intresserad av hälsa och friskvård, vill må bättre själv och har funderingar på att verka för en bättre folkhälsa.

Camilla Malmborg

Polis och i december Diplomerad Avspännings- och Stresspedagog

Stimulerande stress

Vi ställs dagligen inför utmaningar i vår vardag och i vårt arbete. Ofta är detta både utvecklande och inspirerande. Det är en viktig stimulans som vi inte ska eller kan vara utan.

För höga krav och liten kontroll

Samtidigt har vi alla negativa upplevelser av för höga krav och liten möjlighet att påverka. Ökad puls, snabbare andning och spända muskler. Vi reagerar både psykiskt och fysiskt på stress.

Negativa effekter av långvarig stress

På kort sikt gör stressen att vi kan prestera intensivt. Däremot kan långvarig stress ge negativa fysiska och psykologiska effekter. Negativ stress och utmattning utgör ett av vår tids allvarligaste hälsoproblem. Samhället är i behov av dig som förstår stresshantering.

Hur arbetar du som avspännings- och stresspedagog?

Vägled kring att hantera stress i arbete och relationer

Vår utbildning till avspännings- och stresspedagog vänder sig till dig som vill arbeta med stress och stresshantering gentemot individer, grupper och organisationer. Du lär dig att ge vägledning kring stress både i arbete och i relationer.

Få verktyg och metoder för stresshantering

Du lär dig synliggöra och förebygga problem kopplade till stress. Du lär dig att förstå symptom och bakomliggande orsaker. Vårt mål är att ge dig en verktygslåda för stresshantering.

Ge din personliga utveckling ett lyft

Hos oss går du i en grupp där den personliga utvecklingen är i fokus. Du lär dig inte bara att hjälpa andra att hantera stress. Du får även verktyg för att uppnå en balans samt hantera stress i ditt eget liv.

Utveckla yrkesrollen du har idag

Utbildningen är en fristående yrkesutbildning och ett komplement till din ordinarie yrkesroll. Hos oss studerar exempelvis hälso- och sjukvårdspersonal samt personer i pedagogiskt och personalinriktat arbete.

Deltagarröst

Marie Hjelm som är konsult och jobbar dagligen med coachning och föreläsningar. Marie har läst utbildningen Diplomerad Avspännings- och Stresspedagog på Sverigehälsan.

Varför valde du att utbilda dig till Avspännings- och Stresspedagog hos Sverigehälsan?

Jag hade bestämt mig för att läsa en utbildning inom hälsa i allmänhet och om stresshantering i synnerhet. Jag kollade runt vad som fanns och hittade Sverigehälsan på nätet! Var på informationsmöte och bestämde mig direkt. Med egen upplevd erfarenhet av en stresskollaps så hade jag många olika anledningar av att studera.

Berätta kort om din utbildning. Vad läste ni och hur arbetade ni?

Jag läste nästan ett helt år i Malmö. Vi var 8 st elever och var på skolan 3 dagar i följd c:a var 3-4:e vecka för genomgångar och praktiska övningar. Vi blev även uppdelade i två grupper. I vår grupp så bodde vi ganska nära varandra geografiskt (Malmö & Helsingborg) och vårt grupparbete fungerade mycket väl.

Vilka karriärmöjligheter fanns efter utbildningen?

Innan jag började min utbildning hade jag som mål att starta eget, som konsult. Detta har jag nu gjort och jobbar dagligen med coachning och föreläsningar. Än så länge inte i den utsträckning inom stresshantering som jag önskar men jag vet och är införstådd med att det tar tid att bygga upp mitt varumärke och jag övar på mitt tålamod.

Varför skulle du rekommendera Sverigehälsans utbildningar till andra?

Jag ger mina varmaste rekommendationer till att studera på Sverigehälsan. Kompetenta utbildare, välplanerat schema, mysig ”hemmakänsla” med frukostbuffé och lokalen i källaren blev en skön plats att återhämta sig på.

Sammantaget blev det för mig ett betydelsefullt och viktigt år där Sverigehälsan var en stark bidragande anledning till min kunskapsutveckling och till mina nya insikter samt förbättring av min personliga hälsa.

Se fler kursdeltagare >

Sagt om utbildningen

Jag utbildade mig till avspännings-och stresspedagog Läsåret 2014-2015. En utbildning som gav en bred och fördjupad kunskap inom området och som även ledde till att jag tog steget att starta min egen verksamhet Sund & Rund.

Publicerat av Lena Borgenhard den 4 maj 2017 på Facebook

Publicerat av Terese A. David Cross den 28 mars 2017 på Facebook

Diplomerat mig till Avspännings- och Stresspedagog via Sverigehälsan och har varit med om en otrolig resa inom mig själv tillsammans med underbara klasskamrater och lärare!
Rekommenderar till vänner och familj.

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller en bred uppsättning verktyg för arbete med stress och avspänning.
Ur innehållet:

STRESS OCH STRESSHANTERING

 • Psykosocial problematik
 • Stress och stressreaktioner
 • Att göra en stresshanteringsplan
 • Stressammanbrott – stressjukdomar
 • Vad händer i kroppen vid stress?
 • Vad händer i hjärnan vid stress?
 • Stresshantering/coping
 • Att arbeta med andra – verktyg, test, coaching i det praktiska arbetet
 • Värderingar, roller och beteenden
 • Förändringsarbete – att känna igen sin egen och andras stress
 • Stödåtgärder utifrån ett psykosocialt perspektiv
 • Arbetsmiljöns betydelse för individ, företag och samhälle
 • Att påverka sin egen och andras arbetsmiljö för att förebygga stress och psykosocial problematik
 • Arbetsorganisationens betydelse
 • Tankar, känslor och beteenden
 • Hur vi bearbetar information
 • Meditation/Avspänning – Stress
 • Feedback och reflektion

AVSPÄNNING OCH MÅLINRIKTAD MENTAL TRÄNING

 • Olika avspänningstekniker
 • Hälsobegreppets innebörd ur olika perspektiv
 • Hälsa som helhet – fysisk och mental hälsa
 • Hur levnadssätt, föreställningar och sociala mönster påverkar hälsan
 • Hur hälsa och livskvalitet påverkas av psykologiska, sociala och kulturella faktorer
 • Stress och stresshantering
 • Yoga
 • Qigong
 • Humor och lust – skrattets betydelse för hälsan
 • Hälsa och motivation
 • Självinsikt, egna valmöjligheter och förmåga att uppnå sina mål
 • Olika avspänningsmetoder
 • Ha kunskap i mental träning
 • Kunna argumentera för avspänningsmetoder i stressreduceringssyfte
 • Förmåga att påverka den egna stressen med hjälp av avspänning och mental träning

KOGNITIV PEDAGOGIK

 • Handledning som kunskapsutvecklande process
 • Kognitivt förhållningssätt och arbetsmetod
 • Tankar, känslor och beteenden
 • Schemamodellen – självbilden
 • Schemamodellen – positiva och negativa tankar
 • Schemamodellen – automatiska tankar
 • Dysfunktionella scheman
 • Tankefällor
 • Hur vi tar in och bearbetar information
 • Förändringsarbete
 • Återkoppling och reflektion

SAMTALSMETODIK

 • Samtalsteknik, samtalsstruktur och samtalets ramar
 • Kommunikationens grunder
 • Lyssnande – aktivt lyssnande, effektivt lyssnande
 • Kroppsspråk
 • Betydelsen av att kunna uttrycka och tolka egna och andras känslor
 • Empati och inlevelseförmåga
 • Den kognitiva samtalsmodellen
 • Känslor, relationer
 • Det lyssnande samtalet
 • Det inre samtalet
 • Den sokratiska frågemetoden
 • Kriser – krishantering
 • Värderingar och attityder

HÄLSOFRÄMJANDE LEDARSKAP

 • Organisation och ledarskap
 • Olika ledarroller/situationer
 • Grupprocesser
 • Kvinnligt och manligt ledarskap
 • Att planera, leda och utvärdera aktiviteter
 • Att sätta upp mål – Vad är jag bra på och vad kan jag bli bättre på
 • Etik och moral, värderingar och attityder
 • Teamövningar
 • Olika kommunikationsmodeller

ENTREPRENÖRSKAP

 • Entreprenörskap och företagande
 • Affärsplan
 • Grundläggande villkor för företagande
 • Projekt, arbetssätt och lärande
 • Lärprocesser
 • Projektmetodik
 • Mål, planering och utvärdering
 • Rapportering
 • Feedback
 • Projektplan

MASSAGE

 • Alternativa behandlingsmetoder
 • Lagstiftning inom det komplementärmedicinska området
 • Massagens effekter
 • Anatomi
 • Massageteknik
 • Indikationer och kontraindikationer för massage

MINDFULNESS

 • Grundläggande kunskaper inom Mindfulness/medveten närvaro
 • Genomgång av grundbegreppen
 • Kroppsscanning
 • Andningsmedvetenhet
 • Meditationsövningar (stilla, rörliga och sinnliga)
 • Gående meditation
 • Mindful yoga
 • Insiktsmeditation/vipassana
 • Personlig coaching och feedback på den egna träningen

HÄLSOPEDAGOGIK

 • Hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter
 • Salutogent förhållningssätt
 • Frisk- och riskfaktorers påverkan på människors hälsa
 • Metoder för att analysera människors hälsotillstånd.
 • Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor

HÄLSOPSYKOLOGI

 • Hälsopsykologi – en introduktion
 • Livsstress och hälsa
 • Burnt out – Bore out
 • Personlighet och hälsa
 • Det sociala stödets betydelse för vår hälsa
 • Psykisk ohälsa

KOST OCH HÄLSA

 • Näringsämnen – deras uppbyggnad och funktion i kroppen
 • Glykemiskt index
 • Kost och ätstörningar
 • Kost och stress
 • Kost och näringsrekommendationer
 • Kostens betydelse för hälsan

KOMPLEMENTÄRMEDICIN

 • Komplementärmedicinska behandlingsmetoder
 • Fysiologiska och psykologiska effekter
 • Komplementärmedicin vs. Skolmedicin
 • Historik och nuläge
 • Lagar och bestämmelser
 • Yrkesetik

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE (APL)

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) innebär att du får en del av ditt lärande direkt ute på en för din utbildning relevant arbetsplats. Målet är att du ska få använda dina teoretiska kunskaper och börja skapa din nya yrkesidentitet. Under APL-perioden följer du din handledares schema vilket kan innebära andra arbetstider än de som gäller för den ordinarie undervisningen.

Kursdatum

Boka utbildning

Diplomerad Avspännings- och Stresspedagog med kognitiv inriktning

 • Information om hantering av personuppgifter
 • Först när du undertecknat din ansökan/anmälan blir den bindande.
 • Utbildningskostnad

  Utbildningskostnad: 51 825 kr inkl. moms varav anmälningsavgift ingår med 5 100 kr inkl. moms. Fakturering sker i samband med kursstart. Anmälningsavgiften ingår i kurskostnaden. Resterande belopp erläggs enligt något av nedanstående alternativ. Observera att eventuell kurslitteratur ej ingår i kursavgiften. Ange önskat betalningssätt:

  ___ Jag önskar betala hela kursavgiften före kursstart.
  ___ Jag vill ha information om avbetalning.
  ___ Någon annan finansierar utbildningen åt mig.

  Underskrift betalningsansvarig: ________________________________

  Namnförtydligande: _________________________________________
 • Avbokning

  Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras kursavgiften för första terminen. Om avbokning sker under pågående utbildning debiteras kursavgiften för innevarande samt nästkommande termin.
 • Anmälan

  Härmed anmäler jag mig till ovanstående utbildning. Jag har förstått och accepterar villkoren avseende betalning och avbokning.

  Datum:____________________________________________________

  Ort: ______________________________________________________

  Namnteckning:______________________________________________

  Namnförtydligande:__________________________________________


  Ansökan returneras till:
  Sverigehälsan AB
  Nils Forsbergs plats 3
  217 54 Malmö
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Har du frågor om denna utbildning?

Välkommen att kontakta oss på telefon 040-698 60 00 så berättar vi mer om utbildningen.

Vill du hellre att vi kontaktar dig? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi inom kort!

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.