Kursstart
Stockholm: 2021-03-08

Nu även som helgutbildning i Stockholm!

Prospekt
Blankett för anmälan
Boka direkt

25 575 kr inkl. moms

Utbildningen vänder sig till dig som vill få tillgång till metoder för avspänning och mental träning. Den ger dig en bred uppsättning tekniker som kan användas både för din egna personliga utveckling och för ditt arbete med andra. Teknikerna kan användas i din vardag där de kan bidra till ett ökat välbefinnande, motivation och förbättrade möjligheter att förebygga och hantera skadlig stress.

Teknikerna kan även integreras i ditt dagliga arbete med människor t.ex. inom HR, skola och barnomsorg, hälso- och sjukvård, socialt arbete och coaching. Utbildningen motsvarar första delen av vår utbildning till Avspännings- och stresspedagog. Efter utbildningen har du möjlighet att gå vidare under ytterligare en termin för att bli Diplomerad Avspännings- och stresspedagog.

Boka direkt

Avspänning och mental träning är ett effektivt sätt att medvetet arbeta för ökad hälsa, träna sin förmåga till koncentration och öka sin förmåga att prestera. Dessa tekniker kan användas som verktyg i stresshantering, avspänning och personlig utveckling. Med ett kognitivt tankesätt som grund lär du dig att initiera och leda avspänning med inriktning på stresshantering, prestation, livsstil och hälsa. Utbildningen kan användas som ett komplement till din ordinarie yrkesroll eller för din egen personliga utveckling. Långvarig stress kan ge negativa psykologiska och fysiologiska effekter med ohälsa som följd.

För vem?

Utbildningen innehåller en bred uppsättning verktyg för stresshantering och avspänning. För att kunna antas till utbildningen bör du ha viss arbetslivserfarenhet samt ett grundläggande intresse för att utveckla och förstärka det friska hos dig själv och andra. Vi ställer också krav på självinsikt och personlig mognad. Insikter och medvetenhet om hur du själv fungerar är ett betydelsefullt steg mot att kunna hjälpa andra. En viktig utgångspunkt är den egna upplevelsen. En vilja att aktivt bidra med erfarenheter är därför önskvärd.

Undervisande personal

Utbildningen leds av erfarna pedagoger med fast förankring i praktiskt arbete.

Kursens innehåll

Utbildningen innehåller en bred uppsättning verktyg för avspänning och mental träning. Ur innehållet:

AVSPÄNNING OCH MÅLINRIKTAD MENTAL TRÄNING

 • Olika avspänningstekniker
 • Hälsobegreppets innebörd ur olika perspektiv
 • Hälsa som helhet – fysisk och mental hälsa
 • Hur levnadssätt, föreställningar och sociala mönster påverkar hälsan
 • Hur hälsa och livskvalitet påverkas av psykologiska, sociala och kulturella faktorer
 • Stress och stresshantering
 • Yoga
 • Qigong
 • Hälsa och motivation

STRESS OCH STRESSHANTERING

 • Psykosocial problematik
 • Stress och stressreaktioner
 • Att göra en stresshanteringsplan
 • Stressammanbrott – stressjukdomar
 • Vad händer i kroppen vid stress?
 • Vad händer i hjärnan?
 • Stresshantering/coping

KOGNITIV PEDAGOGIK

 • Handledning som kunskapsutvecklande process
 • Kognitivt förhållningssätt och arbetsmetod
 • Tankar, känslor och beteenden
 • Schemamodellen – självbilden
 • Schemamodellen – positiva och negativa tankar
 • Schemamodellen – automatiska tankar
 • Dysfunktionella scheman
 • Tankefällor
 • Hur vi tar in och bearbetar information
 • Förändringsarbete
 • Återkoppling och reflektion

HÄLSOPSYKOLOGI

 • Hälsopsykologi – en introduktion
 • Livsstress och hälsa
 • Burn out – Bore out
 • Personlighet och hälsa
 • Det sociala stödets betydelse för vår hälsa
 • Kriser
 • Depression
 • Psykiska sjukdomar
 • Tvångssyndrom
 • Social fobi

HÄLSOFRÄMJANDE LEDARSKAP

 • Organisation och ledarskap
 • Olika ledarroller/situationer
 • Grupprocesser
 • Kvinnligt och manligt ledarskap
 • Att planera, leda och utvärdera aktiviteter
 • Att sätta upp mål – Vad är jag bra på och vad kan jag bli bättre på
 • Etik och moral, värderingar och attityder
 • Teamövningar
 • Olika kommunikationsmodeller

KOST OCH HÄLSA

 • Näringsämnen – deras uppbyggnad och funktion i kroppen
 • Glykemiskt index
 • Kost och ätstörningar
 • Kost och stress
 • Kost och näringsrekommendationer
 • Kostens betydelse för hälsan

Kursdatum

Utbildningskostnad

25 575 kr inkl. moms varav anmälningsavgift ingår med 2 500 kr inkl. moms.

Boka utbildning

Diplomerad Avspänningspedagog – med kognitiv inriktning

 • Information om hantering av personuppgifter
 • Först när du undertecknat din ansökan/anmälan blir den bindande.
 • Utbildningskostnad

  Utbildningskostnad: 25 575 kr inkl. moms varav anmälningsavgift ingår med 2 500 kr inkl. moms. Fakturering sker i samband med kursstart. Anmälningsavgiften ingår i kurskostnaden. Resterande belopp erläggs enligt något av nedanstående alternativ. Observera att eventuell kurslitteratur ej ingår i kursavgiften. Ange önskat betalningssätt:

  ___ Jag önskar betala hela kursavgiften före kursstart.
  ___ Jag vill ha information om avbetalning.
  ___ Någon annan finansierar utbildningen åt mig.

  Underskrift betalningsansvarig: ________________________________

  Namnförtydligande: _________________________________________
 • Avbokning

  Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras kursavgiften för första terminen. Om avbokning sker under pågående utbildning debiteras kursavgiften för innevarande samt nästkommande termin.
 • Härmed anmäler jag mig till ovanstående utbildning. Jag har förstått och accepterar villkoren avseende betalning och avbokning.

  Datum:____________________________________________________

  Ort: ______________________________________________________

  Namnteckning:______________________________________________

  Namnförtydligande:__________________________________________


  Ansökan returneras till:
  Sverigehälsan AB
  Nils Forsbergs plats 3
  217 54 Malmö
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Har du frågor om denna utbildning?

Välkommen att kontakta oss på telefon 040-698 60 00 så berättar vi mer om utbildningen.

Vill du hellre att vi kontaktar dig? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi inom kort!

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.