Utbildningen är fullbokad HT20!

kurs dokumentation och kvalitetssakring sverigehalsan
Orter
Behörighet
Ansökan

En utbildning för dig som arbetar med människor som har stöd inom LSS, SoL och funktionshinderområdet och vill ha en specialisering av din kompetens. Med vår korta yrkeshögskoleutbildning, Dokumentation och kvalitetssäkring får du en ökad kompetens att säkerställa att personer med funktionsnedsättningar får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Vi har tillsammans med några av regionens största arbetsgivare skapat en utbildning som ger dig specialiserad kompetens.

Distansutbildning med två träffar i Malmö

Utbildningen bedrivs under 6 veckor på halvfart omfattande totalt 15 Yh-poäng (1 vecka motsvarar 2,5 Yh-poäng). Utbildningen bedrivs på distans med två träffar på Sverigehälsan i Malmö, en uppstartstillfälle och en avslutande träff.

Om utbildningen

Kunskap inom funktionsnedsättningar är en likvärdighetsfråga som berör många olika verksamheter. Detta för att kunna förstå och bemöta människor inom hela välfärdssektorn, skola, vård och omsorg, arbetsmarknad och integration som alla kommer i kontakt med personer med olika funktionsnedsättningar.

Denna kurs ger dig specialiserade kunskaper om hur vi kvalitetssäkrar vårt arbete och hur vi säkerställer att våra insatser svarar mot den enskildes behov. Du får en fördjupad kunskap i dokumentation, uppföljning och utvärdering av insatser och aktiviteter för den enskilde.

Utbildningens innehåll

Kursen behandlar social dokumentation i syfte att säkerställa den enskildes rättigheter om delaktighet, självbestämmande och självständighet samt att få möjlighet att leva ett liv som andra. Kursen fokuserar även på hur man arbetar utifrån beställning, uppdrag och genomförande av myndighetsbeslut samt hur vi följer upp och kvalitetssäkrar vårt arbete.

Utbildningen erbjuder särskild kompetens riktat till personer med arbetslivserfarenhet inom verksamhetsområdet funktionshinder (LSS). Kunskap inom funktionshinder är en likvärdighetsfråga för att kunna förstå och bemöta människor inom hela välfärdssektorn, skola, vård och omsorg, arbetsmarknad och integration. Eftersom att utbildningen bedrivs på halvfart distans ser vi ser att många studenter kommer vara yrkesverksamma.

Kursen innehåll är baserat på kursinnehållet som ingår i den nationella likvärdigheten som myndigheten för Yrkeshögskolan tagit fram för Stödpedagogutbildningen (MYH 2019:01). Detta ger de studerande möjlighet att validera kursen om de skulle besluta sig för att söka och komma in på en Stödpedagogutbildning.

Kurs Poäng
Dokumentation och kvalitetssäkring 15
Summa 15

Målsättning

Målet är att du efter avslutad kurs har

 • specialiserade kunskaper om dokumentation, behovsbedömning, beslutsprocessen och genomförandeplan utifrån den enskildes behov
 • färdigheter inom dokumentation, uppföljning och utvärdering av insatser och aktiviteter för den enskilde samt färdigheter att arbeta utifrån beslut om bistånd
 • förmåga att kunna involvera den enskilde i upprättandet av en genomförandeplan och utvärdering av den samt kompetens att kvalitetssäkra social dokumentation

Arbetsmarknad

Utbildningen är framtagen tillsammans med arbetslivsrepresentanter inom relevanta yrkesområden för en specialist inom funktionshinderområdet. Det finns en tydlig koppling mellan utbildningens innehåll och de kompetenser som efterfrågas i arbetslivet.

Behörighet

 1. För att vara behörig till utbildningen krävs att du har grundläggande behörighet för yrkeshögskolan*,
 2. godkänt i kurserna Svenska 2 eller Svenska som andra språk 2, Hälsopedagogik, Specialpedagogik 1 och Specialpedagogik 2 (från gymnasiet eller kommunal vuxenutbildning) och
 3. minst ett års sammantagen yrkeserfarenhet från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning.

Behörig att antas till utbildningen är den som fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng eller motsvarande inom gymnasial vuxenutbildning. Behörigheten kan också bestå av att man genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet* har förutsättningar att tillgodogöra sig yrkeshögskoleutbildningen.

*Grundläggande behörighet innebär att du:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,

 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,

 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller

 4. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Urval

Vi baserar urvalet på betyg, tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet. Om flera personer hamnar på samma plats i rangordningen och konkurrerar om de sista platserna på utbildningen kommer lottning att ske. En reservlista kommer att upprättas.

Ansökan

Ansökningsperioden är slut!

Vanliga frågor

 1. För att vara behörig till utbildningen krävs att du har grundläggande behörighet för yrkeshögskolan*,
 2. godkänt i kurserna Svenska 2 eller Svenska som andra språk 2, Hälsopedagogik, Specialpedagogik 1 och Specialpedagogik 2 (från gymnasiet eller kommunal vuxenutbildning) och
 3. minst ett års sammantagen yrkeserfarenhet från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning.

Behörig att antas till utbildningen är den som fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng eller motsvarande inom gymnasial vuxenutbildning. Behörigheten kan också bestå av att man genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet* har förutsättningar att tillgodogöra sig yrkeshögskoleutbildningen.

*Grundläggande behörighet innebär att du:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,

 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,

 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller

 4. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Yrkeshögskolan är eftergymnasial, kombinerar teori med praktik och genomförs i nära samarbete med arbetslivet. Utbildningarna står under statlig tillsyn och kvalitetsgranskning av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYh). Utmärkande för yrkeshögskolan är att de företag och organisationer som är knutna till utbildningarna är aktiva när det gäller såväl planering som genomförande av utbildningarna. Arbetslivets representanter sitter med i utbildningarnas ledningsgrupper. De kan också vara delaktiga bland annat genom att erbjuda praktikplatser (Lärande i arbete, LIA). YH-studerande får ofta jobb direkt efter examen.
Ja, yrkeshögskoleutbildningar berättigar till studiemedel från CSN.
Nej, utbildningen är avgiftsfri.

Undrar du något annat?

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Kontaktpersoner

Jeanette Johansson-Ånmark
Utbildningsansvarig
Telefon: 0763-14 60 42
jeanette.johansson-anmark@sverigehalsan.se

Peter Stjernfeldt
VD Sverigehälsan
Telefon: 040-698 60 18
peter.stjernfeldt@sverigehalsan.se