Utbildningen är fullbokad HT20!

Orter
Behörighet
Ansökan

En utbildning för dig som vill ha en specialisering av din kompetens inom funktionshinderområdet. Vi har tillsammans med några av regionens största arbetsgivare tagit fram en utbildning som ger dig specialiserad kompetens inom funktionshinderområdet.

Kursen passar dig som

 • jobbar inom någon typ av människovårdande yrke där du möter personer med funktionsnedsättningar
 • vill lära dig mer om hur du bemöter personer med olika funktionsnedsättningar på ett respektfullt sätt
 • vill få verktyg i arbetet för att säkerställa brukarens rätt till ett meningsfullt liv

Distansutbildning med två träffar i Malmö

Utbildningen bedrivs under 10 veckor på halvfart omfattande totalt 25 Yh-poäng (1 vecka motsvarar 2,5 Yh-poäng). Utbildningen bedrivs på distans med två träffar på Sverigehälsan i Malmö, en uppstartstillfälle och en avslutande träff.

Om utbildningen

För att kunna förstå och bemöta människor likvärdigt inom välfärdssektorn och resten av samhället behövs kunskap. Det gäller speciellt inom områden som skola, vård, omsorg, arbetsmarknad och integration där man kommer i kontakt med personer med funktionsnedsättning.

Denna kurs ger dig som yrkesverksam fördjupad kunskap och förståelse för funktionsnedsättningar och de anpassningar som behöver göras för att tillgodose dessa personers behov. Din kunskap leder till en mer tillgänglig miljö för exempelvis elever, brukare och klienter. Det finns ett stort värde i att denna kunskap finns i alla delar av samhället.

Utbildningens innehåll

Kursen behandlar funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen för den enskilde. Det innefattar begränsningar i socialt samspel och kommunikation, begränsande upprepade beteenden, koncentrationssvårigheter, kognitiva nedsättningar, bristande impulskontroll och inlärningssvårigheter.

Utbildningen erbjuder särskild kompetens riktat till personer med arbetslivserfarenhet inom verksamhetsområdet funktionshinder (LSS). Kunskap inom funktionsnedsättningar är en likvärdighetsfråga för att kunna förstå och bemöta människor inom hela välfärdssektorn, skola, vård och omsorg, arbetsmarknad och integration. Eftersom att utbildningen bedrivs på halvfart distans ser vi ser att många studenter kommer vara yrkesverksamma.

Kursen innehåll är baserat på kursinnehållet som ingår i den nationella likvärdigheten som myndigheten för Yrkeshögskolan tagit fram för Stödpedagogutbildningen (MYH 2019:01). Detta ger de studerande möjlighet att validera kursen om de skulle besluta sig för att söka och komma in på en Stödpedagogutbildning.

Kurs Poäng
Funktionsnedsättningar 25
Summa 25

Mål med utbildningen

Målet med utbildningen är att ge dig specialiserade kunskaper i intellektuella, kognitiva, fysiska och psykiska funktionsnedsättningar samt vilka konsekvenser de får i den enskildes vardag,

– specialiserade kunskaper om kommunikationssvårigheter i samband med funktionsnedsättningar,

– specialiserade kunskaper om funktionsnedsättningar i kombination med missbruk och annan samsjuklighet

Den kommer även ge dig färdigheter i att bemöta personer med olika funktionsnedsättningar eller kombinationer av sådana på ett respektfullt sätt samt på den enskildes villkor och med hänsyn till den enskildes integritet.

Efter avslutad kurs har du verktyg och förmågor i att stödja den enskilde och tillgodose dennes behov i det dagliga livet med fokus på att främja delaktighet och självständighet. Ytterligare en målsättning är att du självständigt ska kunna tillägna dig ytterligare kunskaper och färdigheter för kontinuerligt lärande och professionell utveckling och reflektion inom arbetsområdet.

Arbetsmarknad

Utbildningen är framtagen tillsammans med arbetslivsrepresentanter inom relevanta yrkesområden för en specialist inom funktionshinderområdet. Det finns en tydlig koppling mellan utbildningens innehåll och de kompetenser som efterfrågas i arbetslivet.

Behörighet

 1. För att vara behörig till utbildningen krävs att du har grundläggande behörighet för yrkeshögskolan*,
 2. godkänt i kurserna Svenska 2 eller Svenska som andra språk 2, Hälsopedagogik, Specialpedagogik 1 och Specialpedagogik 2 (från gymnasiet eller kommunal vuxenutbildning) och
 3. minst ett års sammantagen yrkeserfarenhet från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning.

Behörig att antas till utbildningen är den som fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng eller motsvarande inom gymnasial vuxenutbildning. Behörigheten kan också bestå av att man genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet* har förutsättningar att tillgodogöra sig yrkeshögskoleutbildningen.

*Grundläggande behörighet innebär att du:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,

 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,

 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller

 4. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Urval

Vi baserar urvalet på betyg, tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet. Om flera personer hamnar på samma plats i rangordningen och konkurrerar om de sista platserna på utbildningen kommer lottning att ske. En reservlista kommer att upprättas.

Ansökan

Ansökningsperioden är slut!

Vanliga frågor

 1. För att vara behörig till utbildningen krävs att du har grundläggande behörighet för yrkeshögskolan*,
 2. godkänt i kurserna Svenska 2 eller Svenska som andra språk 2, Hälsopedagogik, Specialpedagogik 1 och Specialpedagogik 2 (från gymnasiet eller kommunal vuxenutbildning) och
 3. minst ett års sammantagen yrkeserfarenhet från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning.

Behörig att antas till utbildningen är den som fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng eller motsvarande inom gymnasial vuxenutbildning. Behörigheten kan också bestå av att man genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet* har förutsättningar att tillgodogöra sig yrkeshögskoleutbildningen.

*Grundläggande behörighet innebär att du:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,

 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,

 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller

 4. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Yrkeshögskolan är eftergymnasial, kombinerar teori med praktik och genomförs i nära samarbete med arbetslivet. Utbildningarna står under statlig tillsyn och kvalitetsgranskning av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYh). Utmärkande för yrkeshögskolan är att de företag och organisationer som är knutna till utbildningarna är aktiva när det gäller såväl planering som genomförande av utbildningarna. Arbetslivets representanter sitter med i utbildningarnas ledningsgrupper. De kan också vara delaktiga bland annat genom att erbjuda praktikplatser (Lärande i arbete, LIA). YH-studerande får ofta jobb direkt efter examen.
Ja, yrkeshögskoleutbildningar berättigar till studiemedel från CSN.
Nej, utbildningen är avgiftsfri.

Undrar du något annat?

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Kontaktpersoner

Jeanette Johansson-Ånmark
Utbildningsansvarig
Telefon: 0763-14 60 42
jeanette.johansson-anmark@sverigehalsan.se

Peter Stjernfeldt
VD Sverigehälsan
Telefon: 040-698 60 18
peter.stjernfeldt@sverigehalsan.se