Att leda under förändring – med fokus på framtida resultat.

Sverigehälsan presenterar i samarbete med TamiraAkademin en utbildning för dig som vill utvecklas och nå en ny nivå som chef eller ledare. Förutom coachning av erfarna chefer erbjuds du även praktiskt användbara verktyg – direkt applicerbara på ditt arbete. Vi kopplar utbildningen till din verksamhet och involverar din chef och din organisation i utbildningen.

Boka direkt

Delta i hela utbildningen – eller välj de delar du behöver

Ledarutvecklingsprogrammet omfattar 4 terminer.

Du som går hela programmet erbjuds åtta moduler där olika delar av ledarskapet behandlas. Du utarbetar också genom hela utbildningen din personliga ledarutvecklingsplan. Vi kopplar utbildningsinnehållet till din verksamhet. Genom hela programmet deltar du i mentorsgrupper där du coachas av erfarna chefer och ledare.

Välj de delar du behöver

Du kan också välja att delta i modulerna 2–7 separat. Du deltar då i workshops och föreläsningar och i arbetet i mentorsgrupper.

Syfte

Utbildningen ger dig effektiva verktyg för att driva förändring med huvudsaklig inriktning på det mänskliga perspektivet.

Programmet syftar till att ge teoretisk och praktisk kunskap med särskilt fokus på hur ledarskap kan bedrivas före, under och efter stora eller små förändringar i en organisation.

Deltagaren ska via programmet utveckla sin individuella ledarstil utifrån teori och träning som kopplas till den pågående yrkesutövningen. Vi inventerar i de kompetenser som redan finns. Att leda i förändring handlar till stor del om att skapa motivation hos personal genom tydlig kommunikation, delaktighet och transparens. Genom att förstå dig själv bättre får du svar på en mängd frågor och ser tydligare vad du behöver utveckla för att stärka ditt ledarskap i en föränderlig omvärld.

Deltagaren ska ges möjlighet att konkretisera innehållet via praktiska moment i sin yrkesutövning. Därför innehåller programmet även mentorskap som sker parallellt med undervisningen. Mentorssamtal erbjuds i mindre grupper där erfarenhetsutbyte sker mellan deltagarna samt en utvald, erfaren mentor.

Programmet i sig kommer att öka effektiviteten i verksamheten men för att skapa ett direkt och mätbart värde får varje deltagare i uppgift att hitta ett effektiviserings- eller utvecklingsområde i sin verksamhet som är möjligt att genomföra i praktiken.

Mål

Programmet syftar till att ge deltagaren kvalificerade och tillämpningsbara kunskaper inom följande områden:

 • Ledarens arbetsroll i organisationen – gruppsykologi och grupprocesser – kommunikation
 • Situationsanpassat ledarskap
 • Förändringsledarskap
 • Kvalitets- och ledningssystem
 • Arbetslivets juridik

Utbildningens upplägg

Utvecklingsprogrammet genomförs under fyra terminer och innehåller följande delar:

 • Seminarier med inspirerande föreläsare och specialister: en dag var fjärde vecka (fem-sex tillfällen per termin)
 • Mentorskap, ett tillfälle var fjärde vecka (fem tillfällen per termin)
 • Uppgifter mellan träffarna genomförs ”skarpt” i den egna verksamheten
 • Dialog med deltagarens chef sker under programmets gång för att gemensamt arbeta med deltagarens utveckling och tillföra värde till organisationen
 • Deltagarens chef, deltagaren och utbildningsledare träffas inledningsvis för att sätta upp individuella mål för deltagaren. Dessa följs sedan upp i mitten respektive slutet av utbildningen
 • Deltagarna har tillgång till föreläsningar i videoform via lärplattformen

Klicka för större bild.

Kursinnehåll

Termin 1

Modul 1 innehåller:
Workshop 1: 19 september
Worshop 2: 20 september

Hur är du som chef? Vilka sidor och kompetenser vill du utveckla?

Under två intensiva dagar går vi igenom och analyserar dina tankar och funderingar kring ledarskap, samt hur detta kan utvecklas. Till din hjälp har du erfarna ledare och chefer som – utifrån egna erfarenheter och kunskaper – stödjer dig i din utveckling.

Tillsammans arbetar vi med frågor som:

 • Vad är ledarskap och vilken betydelse har det för en organisation? Nivåer, delaktighet och krav
 • Chefen, medarbetaren och makten
 • Teorierna och tankarna bakom ledarskap och grupputveckling

Under Modul 1 arbetar du tillsammans med:

 • Jehoshua Kaufman, leg psykolog
 • Herman Holm, överläkare inom psykiatrin
 • Jalle Lorentzon, chef på Malmö stads kulturskola
Modul 2 innehåller:
Workshop 2: 15 oktober
Workshop 3: 14 november
Workshop 4: 12 december

Att utvecklas som ledare inom ramen för en organisation.

Under tre spännande dagar erbjuder vi dig verktyg för att kunna möta din organisations krav och behov i en föränderlig värld.

Utifrån din roll som chef och ledare arbetar vi med metoder att:

 • Analysera och hantera organisationen och mandatet från medarbetarna
 • Tolka och analysera påverkansfaktorer – inom och utanför organisationen
 • Hur vi bör tänka kring arbetsbeskrivning, rutiner, ramar, struktur och resurser
 • Utveckla stöd, motivation och samarbete i arbetsgruppen
 • Analysera din roll i ledningsgruppen

Under Modul 2 arbetar du tillsammans med:

 • Jehoshua Kaufman, leg psykolog
 • Ola Richard, ledarskapsutvecklare
 • Suzanna Mojanovska, ledarskapsutvecklare

Termin 2

Modul 3 innehåller 3 workshopdagar. Datum presenteras i god tid inför terminsstart.

Inlärningsteori och gruppsykologi för chefer och ledare

Den största utmaningen för dagens chefer är ofta arbetsgruppen och medarbetarna. Förmågan att kunna motivera och engagera, på individ- och gruppnivå, är en förutsättning för varje effektiv och välfungerande verksamhet.

Under tre intensiva dagar erbjuds du kunskap och verktyg för att kunna hantera olika situationer i din verksamhet:

 • Grundläggande inlärningsteori – att kunna förstå beteenden
 • Att förstå attityder på en arbetsplats/i en grupp (kognitiva, affektiva och beteendemässiga komponenter)
 • Grupper, team och teorierna bakom.
 • Grupputveckling – arbetsgruppens utveckling och teorierna bakom
 • Effektiva modeller för problemlösning

Under Modul 3 arbetar du tillsammans med:

 • Johan Waara, leg psykolog och lärare vid Uppsala universitet
 • Mija Toftner, ledarskapsutvecklare
 • Lotta Green Dahlberg, ledarskapsutvecklare
Modul 4 innehåller 3 workshopdagar. Datum presenteras i god tid inför terminsstart.

Tre intensiva workshopdagar om kommunikation och ledarskap för chefer. 

Att så konkret som möjligt kunna förmedla budskap, tankar och idéer är en förutsättning för att fungera som chef och ledare i dagens arbetsliv. Under workshopen får du lära dig nödvändiga verktyg för att kommunicera med medarbetare och kollegor på olika nivåer.

Vi kommer att arbeta med följande teman:

 • Grunderna inom kommunikation och teorierna bakom
 • Samtalsmetodik och samtalsträning
 • Att bemöta kritik och ge svåra besked
 • Konflikthantering
 • Positiv feedback och återkoppling

Under Modul 4 arbetar du tillsammans med:

 • Malin Stihl, MI-tränare, författare och handledare
 • Jehoshua Kaufman, leg psykolog

Termin 3

Modul 5 innehåller 3 workshopdagar. Datum presenteras i god tid inför terminsstart.

Kvalitetsarbete och verksamhetsstyrning för chefer.

Vad är syftet med kvalitetsarbete? Och hur kan du som ledare använda det för att följa upp och utvärdera vad som händer i din organisation?

Under tre intensiva dagar erbjuds du – under sakkunnig ledning – konkreta verktyg inom följande områden:

 • Ledningssystem – hur och varför
 • Systematiskt kvalitetsarbete – hur och varför
 • Mål-, resultat- och ekonomistyrning
 • Best practise för hur du som ledare bör följa upp och utvärdera verksamhetens kvalitets- och effektivitetsmål

Under Modul 5 arbetar du tillsammans med:

 • Eva Lindbladh, kvalitetschef och organisationsutvecklare
 • Ola Richard, ledarskapsutvecklare
Modul 6 innehåller 3 workshopdagar. Datum presenteras i god tid inför terminsstart.

Workshop om arbetsrätt och arbetsmiljöansvar för chefer.

Arbetslivet ställer höga krav på att chefer ska kunna hantera utmaningar inom arbetsmiljön och arbetsrätten. Man ska inte bara veta när lagarna ska tillämpas utan också kunna arbeta förebyggande inom hela arbetsmiljöområdet.

Under tre intensiva dagar får du kunskap och verktyg för att förebygga dålig arbetsmiljö. Du får också utbildning kring svensk lagstiftning, samt hur denna ska appliceras.

Vi går igenom följande områden:

 • Vad innebär arbetsmiljöansvar och systematiskt arbetsmiljöarbete?
 • Arbetsrätt, när ska den användas och när ska den inte användas?
 • MBL, LAS, SBA, SAM, arbetstidslag, kollektivavtal, arbetsgivarorganisationer, GDPR mm
 • Diskrimineringsgrunder och likabehandling
 • Hälsofrämjande inom organisationen

Under Modul 6 arbetar du tillsammans med:

 • Isabell Jonsson, hälsoutvecklare
 • Jenny Fugleberg, jurist
 • Annika Persson, beteendevetare

Termin 4

Modul 7 innehåller 2 workshopdagar. Datum presenteras i god tid inför terminsstart.

Förändringsledarskap – att leda under förändring. Två dagars workshop för chefer och ledare.

Ingen verksamhet är likadan för evigt. Förändringar sker naturligt, i allt snabbare takt och berör arbetslivets alla områden. Som chef behöver man ha kunskap om hur individen och arbetsgruppen påverkas av förändringar, liksom hur man får med sig arbetsgruppen i förändringsprocessen.

Under två intensiva dagar arbetar vi konkret med följande teman:

 • Att hantera svåra förändringsprocesser såsom varsel och omorganisering
 • Att coacha arbetsgruppen mot och genom förändringsarbetet
 • Att hantera situationer när individer och arbetsgrupper har svårt att hantera förändringarna

Under Modul 7 arbetar du tillsammans med:

 • Ola Bolinder, VD och grundare av Tamira
 • Johan Waara, leg psykolog och lärare vid Uppsala universitet

Modul 8 innehåller 2 workshopdagar. Datum presenteras i god tid inför terminsstart.

Modul 8 innehåller en genomgång av de gångna årens individuella utveckling och kunskap/erfarenhet som förvärvats och konkretiserats hos de enskilda deltagarna. Tillsammans med mentorerna görs en bred genomgång av vars och ens situation och kommande planer liksom framtida behov.

Under två dagar samtalar, diskuterar och reflekterar deltagarna och mentorerna kring chefskap och konkretiserar både nuläge och framtida utveckling. Vi utvärderar gemensamt de individuella utvecklingsplanerna som deltagarna arbetat med, och examinerar därmed deltagarna för de kunskaper och erfarenheter de förvärvat.

Examen och utbildningsbevis

Utbildningsbevis utfärdas efter slutfört program. För att erhålla ett utbildningsbevis ska deltagaren ha uppfyllt kunskapskraven i samtliga utbildningsmoment.

Kursledare

Jehoshua Kaufman, leg psykolog

Legitimerad psykolog och psykoterapeut, men framför allt verksamhetschef och entreprenör.

Sin psykologerfarenhet har Jehoshua från att ha arbetat inom barnpsykiatri, vuxenpsykiatri, missbruksvård och rehabilitering. Under sitt långa arbetsliv har han varit med om att bygga upp och starta behandlingshem utomlands och i Sverige. Han har även startat och drivit olika verksamheter inom rehabilitering och företagshälsovård.

Jehoshua arbetar idag med utbildning och handledning med hela Sverige som sin arbetsplats.

Han ser som sin drivkraft att hjälpa och stödja chefer att hantera sina uppdrag och att själva utvecklas:

– Att vara chef och ledare är både utmanande och givande. De största utmaningarna består nästan alltid i att manövrera mellan medarbetarnas behov och önskemål och samtidigt möta verksamhetens krav och den förändrande omvärlden som i slutändan styr vårt arbete. Som chef är det väldigt belönande att se hur verksamheten utvecklas i takt med medarbetarna och i samklang med världen runtomkring.

Jehoshua är utbildad handledare i psykosocialt arbete och handleder behandlingspersonal och chefer. Han handleder både i grupp och individuellt. Han har arbetat med MI i mer än 10 år och är sedan 2016 medlem i nätverket MINT Inc (Motivational Interviewing Network of Trainers). Han har även skrivit boken ”Motiverande Samtal i praktiken – Hjälpa människor till varaktig förändring”.

Malin Stihl, MI-tränare, författare och handledare

Utbildad behandlingspedagog som arbetat  i tolv år med behandling för unga tjejer med psykosocial problematik, och även som föreståndare.

2015 lämnade Malin behandlingsarbetet på enheten, för att arbeta med kvalitetsarbete. Hennes fokus har alltid varit att se till helheten mellan kvalitet, metodarbete, personal, bemötande och ledarskap. Arbetar idag med utbildning och handledning med hela Sverige som arbetsplats.

Malin är fil kand i Sociologi, delvis med inriktning på missbruk och gruppsykologi, och är utbildad handledare i psykosocialt arbete. Hon handleder även behandlingspersonal och chefer, både i grupp och individuellt.

Malin har arbetat med MI i mer än tio år och är sedan 2016 medlem i nätverket MINT Inc (Motivational Interviewing Network of Trainers). Hon har skrivit boken ”Motiverande Samtal i praktiken – Hjälpa människor till varaktig förändring”.

Jalle Lorensson, chef på Malmö stads kulturskola

Jalle har arbetat till och från som ämneslärare sedan 1989. 2007-09 var han biträdande rektor på Mediegymnasiet i Malmö och 2010 projektledare för Malmö stads projekt Engagemang för Malmö.

Från och med 1 november 2010 är Jalle chef för Malmö stads kulturskola.

Som chef har han lyckats öka antalet elever på kulturskolan liksom att introducera ”El sistema” som ett viktigt inslag i undervisningen. Entusiasm och en tilltro till den egna förmågan att kunna påverka, har alltid varit ledtemat i Jalles arbete som chef.

Jalle är medlem i Wilmer X sedan starten, 1978.

Herman Holm, överläkare inom psykiatrin

Arbetar som överläkare inom psykiatrin i Malmö.

Herman Holm har tidigare arbetat sex år vardera som enhetschef på en öppenvårdsmottagning, verksamhetschef för en stor psykiatrisk verksamhet vid länssjukhuset i Kalmar, och som divisionschef för alla psykiatriska verksamheter i Malmö.

Sedan dess har Herman deltagit i offentlig debatt och i diverse lednings- och utvecklingsprojekt.

– Jag har under mina år som chef fått många olika erfarenheter kring utmaningar i chefsskapet och en bra uppfattning om vad som kännetecknar en god chef. Förutom teoretisk förankring har jag många tankar och ideér kring chef- och ledarskap,  som jag ser fram mot att förmedla.

Mija Toftner och Lotta Green Dahlberg, ledarskapsutvecklare

Tapir utveckling består av Mija Toftner och Lotta Green Dahlberg, två utvecklings- och förändringsnyfikna personer med gedigen erfarenhet av ledarskap. Tillsammans jobbar de med att skapa kreativa processer som får ledare att utvecklas.

Lotta har en socionomexamen från Lunds universitet och ledarskapsutbildning vid Linköpings universitet. Hon har bland annat arbetat som chef inom socialtjänsten – med uppstart av nya verksamheter samt kvalitets- och verksamhetsutveckling.

Mija har en fil mag i sociologi från högskolan i Kristianstad och en fritidspedagogexamen från högskolan i Halmstad. Mija har bland annat arbetat som utvecklingsstrateg och som chef inom kultur och fritid. Senaste som förvaltningschef i olika kommuner för kultur och fritid.

Lucia Prieto De La Fuente, MI-handledare och VD för Tamira

Lucia var tidigare enhetschef för Fritid och förebyggande i Malmö stad och har arbetat många år inom offentlig verksamhet, med fokus på socialt arbete. Med en bakgrund som socionom och jobbade hon som behandlingsassistent inom tvångsvården för missbrukare. Har sedan dess arbetat som socialrådgivare, fältarbetare och verksamhetsledare  för verksamheter med insatser för missbrukare, ungdomar och andra socialt utsatta.

Lucia är utbildad inom Motivational Interviewing (MI) och har arbetat flera år som tränare och handledare i MI för utrednings-, sjukvårds- och behandlingspersonal. Hon har även lång erfarenhet som ledare inom socialt och trygghetsskapande arbete.

Som ledare engageras Lucia av att arbeta med människor genom att främja nyttjandet och utvecklingen av kompetenser och förmågor i syfte att nå resultat för verksamheten:

– Nyckeln till detta är kommunikation på särskilda villkor samt förmågan att utveckla och leda team. Erfarenheterna, kunskaperna och lärdom av misstagen inom detta område är något jag gärna delar med mig av.

Ola Richard, ledarskapsutvecklare

Ola har arbetat som chef i olika roller och sammanhang i hela mitt yrkesliv. De senaste tio åren har han varit VD för flera bolag inom privat och offentligt sektor. Uppdragen har inneburit ett ansvar för nästan 400 anställda, och ca 800 mkr i omsättning.

Hans ledarskap har från början präglats av en stark affärsmässighet och en vilja att vinna och nå nya och bättre resultat med erfarenheten. Därigenom har han lärt sig att de når de hårda resultaten genom att arbeta med de mjuka värdena – ledarskapet och medarbetarskapet.

Ola drivs av att se människor växa och utvecklas. Han brinner för att hjälpa människor att hantera sitt ledarskap på ett bättre sätt, eftersom det sänder många positiva ringar på vattnet.

– Ledarskap är egentligen väldigt enkelt – det handlar om att skapa äkta relationer. Sunt förnuft i kombination med en gnutta mod – att våga göra det som krävs.

Suzana Mojanovska, ledarskapsutvecklare

Suzana har snart 20 års erfarenhet av ledarskap och ledarskapsfrågor inom olika organisationer.

Under åren har hon arbetat i biltvättbolag och börsnoterade företag med försäljning, säljledning och kundrelationer, liksom att bygga uppverksamheter inom olika områden.

Suzana har suttit i ledningsgrupper och därifrån fått värdefulla erfarenheter och kunskaper som hon gärna delar med sig av till chefer och blivande chefer.

Hon brinner för att få människor att utvecklas och trivas i sina yrkesroller.

Eva Lindblad, kvalitetschef och organisationsutvecklare

Eva Lindblad har mångårig erfarenhet som kvalitetschef med ansvar för att leda kvalitetsarbete, genomföra interna revisioner och driva förbättring i stora organisationer.

Brinner för att utveckla organisationer, individer och mig själv, genom inspirerande, engagerande och respektfulla möten. Jag vill väcka drivkraften hos varje individ att förbättra sig och sin organisation.

Bland annat genomför Eva revisioner samt utbildar chefer och medarbetare i olika organisationer (ISO standarderna för kvalitet, miljö och arbetsmiljö).

Johan Waara, leg psykolog och lärare vid Uppsala universitet

Johan är utbildad psykolog vid Uppsala Universitet. Under åren så har han arbetat kliniskt med olika patientgrupper. Idag arbetar han mest inom området arbets- och organisationspsykologi.

Under de senaste åren så har han arbetat med att göra organisationsanalyser (OBM) åt en rad företag samt att förbättra kommunikationen, ledarskapet och strukturen i dessa företag.

Lärare vid Uppsala Universitet som jobbar framförallt med kurser i kommunikation, ledarskap och organisation. Johan ger även föreläsningar för andra uppdragsgivare runt om i Sverige.

Mellan 2008–2015 arbetade han halvtid som studierektor på Institutionen för Psykologi. Inom ramen för detta arbete hanterade han pedagogiska frågor, studerandeärenden, ledningsfrågor och viss rekrytering.

Isabell Johnsson, hälsoutvecklare

Isabell Johnsson arbetar som hälsoutvecklingskonsult och driver eget företag, sedan 2006.

Isabell är utbildad hälsovetare och internationellt certifierad coach.

Uppdragen består till stor del att utbilda inom området hälsa, med promotiv inriktning. Till hennes fokusområden hör stress, vår självbild och människors sätt att kommunicera.

– Det är fantastiskt roligt att få vara del i människors olika mognadsprocesser. Att få se dem bli medvetna om sin egen makt och ta ansvar för att skapa hälsa. Som person strävar jag efter att leva som jag lär. Att skapa trovärdighet kring de ämnen jag föreläser i.

Ola Bolinder, grundare av Tamira och VD för Ordy

Ola Bolinder är grunden trädgårdsingenjör, utbildad vid Alnarps universitet. Han har även utbildningar i Master of business Administration och i psykologi.

2001 grundade han Tamira Malmö AB. Som VD för företaget har han utvecklat det till att idag omfatta en hel företagsgrupp med egen företagsakademi.

Ola har arbetat med bostads- och arbetsintegration sedan 1990. Mellan 1993–2001 var distriktschef för sociala boenden inom vårdkoncernen Förenade Care.

En entreprenör inom socialt arbete, med lång och gedigen erfarenhet att i ledande befattningar i flera företag och organisationer.

Jenny Fugleberg, jurist

Efter avslutade juridikstudier i Lund 1998, med specialinriktning inom straffrätt – våld och sexuella övergrepp, började Jenny Fugleberg att arbeta som biträdande jurist i Malmö. Efter några år fortsatte hon sin karriär inom statliga verksamheter.

2007 startade hon egen byrå. Jenny arbetar bland annat med arbetsrätt, på uppdrag av arbetsgivare i både privat och offentlig sektor.

– Jag har föreläst och hållit workshops kring arbetsrättsliga frågor under många år – för chefer i olika branscher över hela landet. Kunskaper kring arbetsrätten är särskilt viktigt i de sammanhang där den används för att hantera olika svårigheter.

Annika Persson, beteendevetare

Annika Persson är examinerad beteendevetare från Lunds Universitet och har arbetat med personalfrågor, främst i ledande befattning, i 16 år.

Hon har bred erfarenhet från många olika branscher, både i utveckling och avveckling. Detta har resulterat i stor förhandlingsvana, med arbetsrätten som nyckeln till framgång.

– De anställdas kompetens och engagemang är idag helt avgörande för en organisations framgång. Personalfrågor har med andra ord blivit en viktig strategisk resursfråga, vilket i sin tur innebär att det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) utgör en avgörande grund för en bra och hållbar arbetsplats. 

Kursdatum

Boka utbildning

Ledarskapsprogram med fokus på förändringsledarskap och personlig utveckling

 • Information om hantering av personuppgifter
 • Först när du undertecknat din ansökan/anmälan blir den bindande.
 • Utbildningskostnad

  Hela utbildningen kostar 30 000 kr per termin exklusive moms. Kostnad för kost och logi ingår ej i kursavgiften. Pris per kurs/modul är 18 000 kr exklusive moms. Fakturering sker i samband med kursstart. Anmälningsavgiften ingår i kurskostnaden. Resterande belopp erläggs enligt något av nedanstående alternativ. Observera att eventuell kurslitteratur ej ingår i kursavgiften. Ange önskat betalningssätt:

  ___ Jag önskar betala hela kursavgiften före kursstart.
  ___ Jag vill ha information om avbetalning.
  ___ Någon annan finansierar utbildningen åt mig.

  Underskrift betalningsansvarig: ________________________________

  Namnförtydligande: _________________________________________
 • Avbokning

  Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras kursavgiften för första terminen. Om avbokning sker under pågående utbildning debiteras kursavgiften för innevarande samt nästkommande termin.
 • Anmälan

  Härmed anmäler jag mig till ovanstående utbildning. Jag har förstått och accepterar villkoren avseende betalning och avbokning.

  Datum:____________________________________________________

  Ort: ______________________________________________________

  Namnteckning:______________________________________________

  Namnförtydligande:__________________________________________


  Ansökan returneras till:
  Sverigehälsan AB
  Nils Forsbergs plats 3
  217 54 Malmö
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Har du frågor om denna utbildning?

Fyll i nedanstående formulär om du har frågor kring denna utbildning så återkommer vi inom kort.
Du kan även nå oss på telefon 040-698 60 00.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.