Låt oss utföra en NPF-säkring av er verksamhet – tillsammans vi skapar trygga och goda miljöer. Insatsen avser utbildning och implementeringsstöd inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), tydliggörande pedagogik, pedagogiska hjälpmedel och lågaffektivt bemötande.

Denna utbildning vänder sig till er som jobbar i verksamheter där ni möter människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och som vill ha verktyg för att bygga en fungerade vardag, tillvaro eller lärmiljö runt individen. Under dessa dagar fokuserar vi på vad vi behöver göra och varför vi behöver anpassa i det dagliga. Detta mynnar sedan ut i hur vi ska göra med praktiskt material som du kan använda dig av i ditt att arbete med barn, unga, vuxna och familjer i skola, vård, omsorg och behandling.

Vad betyder NPF och varför ska en verksamhet vara NPF-säkrad?

De vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna är ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörning. De olika diagnoserna är närbesläktade och det är vanligt att samma person har flera diagnoser. Det finns också hög samsjuklighet med diagnoser som bipolärt syndrom, ångestsyndrom och depression.

I genomsnitt 5-7 % av befolkningen i Sverige har en Neuropsykiatriska Funktionsnedsättning (NPF). Oftast konstaterar vi att en enskild person har tex ADHD – utan att göra några anpassningar. Detta handlar oftast om att vi saknar verktyg och redskap för hur vi ska anpassa. Klarar er verksamhet av att ge personer med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) det stöd och de anpassningar som de behöver för en fungerande tillvaro?

Vi vet också att det finns en överrepresentation av barn och ungdomar med NPF på HVB-hem och institutioner. 7 av 10 barn placerade på Statens institutioner (SiS) har någon form av psykiatrisk diagnos. Vi vet också att det finns en överrepresentation av individer med NPF inom missbruksvården, den psykiatriska vården samt inom kriminalvårdens institutioner.

Vi vet att det gör en skillnad när vi anpassar det dagliga stödet efter de människor som behöver det lilla extra. Vi vet också att tidiga insatser har den bästa effekten. Vi vet att vi med detta förhindrar och förebygger mycket mänskligt lidande genom att vi hjälper enskilda att få en bättre fungerande vardag.

Utbildningsupplägg

Utbildningen ges som uppdragsutbildning i form av tre heldagar alternativt sex halvdagar. Vi erbjuder också implementeringsstöd efter utbildning: 2-3 timmar vid 10-12 tillfällen i form av handledning kopplat till individärende.

Säkringen anpassas utifrån ert uppdrag, era styrdokument, föreskrifter och behoven hos de människor ni möter i det dagliga arbetet och innehåller tre områden.

Kunskap och förståelse om/för Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Generella kunskaper om diagnoskriterier och vilka svårigheter som kan uppstå i vardagen.

Kunskap och förståelse om/för individen – För att kunna bygga ett dagligt stöd/anpassningar krävs det en kunskap om varje individ man möter. Ni får tillgång till en rad kartläggningsverktyg att använda på just individnivå – för att säkerställa att ert stöd hamnar på rätt nivå – exempelvis vad det innebär för Kalle, Olle, Lisa, Muhamed att ha ADHD, vilka triggers finns hos individen och hur yttrar sig stress osv.

Tydliggörande pedagogik – tillgänglig lärmiljö – utifrån ovan nämnda kunskapskällor kan vi nu skapa ett dagligt stöd som är anpassat för den enskilde individen. Vi tittar på olika hjälpmedel, kommunikationsverktyg och stödsystem. Vi tittar i er miljö för att se om och hur vi ska säkerställa anpassning av denna. Tillsammans går vi en rond i era lokaler/er miljö för att se om något i miljön är funktionshindrande. Vi sanerar miljön från störande intryck.

Intresseanmälan

Kontakt

Jeanette Johansson-Ånmark

E-mail: jeanette.johansson-anmark@sverigehalsan.se
Telefon: 0763-14 60 42