Ansökningsperioden är nu över, vi tar inte emot sena ansökningar. Välkommen att söka utbildningen i februari nästa år!

Orter
Behörighet
Ansökan

Vill du arbeta med människor i utveckling och få en specialisering inom KBT, mångkulturalitet och livsstilsförändring? Med vår yrkeshögskoleutbildning till socialpedagog blir du attraktiv på arbetsmarknaden. Vi har tillsammans med några av regionens största arbetsgivare skapat en utbildning som ger dig specialiserad yrkeskompetens inom socialpedagogiskt arbete.

Om utbildningen

Utbildningen ger dig specialiserad kompetens för socialpedagogiskt arbete med barn, ungdomar och vuxna. Din arbetsmarknad finns bl.a. på behandlingshem, inom sociala verksamheter i kommun och landsting, på boenden för ensamkommande barn samt inom pedagogiskt inriktade verksamheter. Förutom de grundläggande kunskaper du behöver för att arbeta med t.ex. behandling, socialt stöd och påverkansarbete får du också specialiserade kunskaper inom KBT, mångkulturalitet samt hälsa och livsstilsförändring. Du kan arbeta både förebyggande och behandlande. En tredjedel av utbildningen består av LIA, lärande i arbete. Du är då ute på arbetsplatser och får på så sätt kunskaper och erfarenheter som kommer att vara mycket värdefulla i din framtida yrkesroll. Du vidgar också ditt nätverk, vilket du kommer att ha stor nytta av efter utbildningen.

Välj ort för mer information:

Upplägg

Utbildningen omfattar fyra terminer och bedrivs på heltid omfattande totalt 400 Yh-poäng (1 vecka motsvarar 5 Yh-poäng). Utbildningen hålls i Malmö och bedrivs med 24 schemalagda timmar per vecka.

Upplägg

Utbildningen omfattar fyra terminer och bedrivs på heltid omfattande totalt 400 Yh-poäng (1 vecka motsvarar 5 Yh-poäng). Utbildningen hålls i Halmstad och bedrivs med 24 schemalagda timmar per vecka.

Upplägg

Vår distansutbildning utgår från Stockholm/Nacka och bedrivs bland annat med webbaserade utbildningsträffar, webbinarier och filmade föreläsningar. Vidare sker ett antal utbildningsträffar på plats (Stockholm/Nacka), vilka är förlagda över 2-3 dagar och ligger regelbundet vid kursstart, terminsslut och under terminens gång. Dessa träffar består av introduktion av nya kurser, examinationsgenomgång, föreläsningar, studiebesök, grupparbeten samt praktiska moment och träning. Sammanlagt rymmer utbildningen ca 12 utbildningstillfällen på plats, fördelade över de fyra terminerna. Den studerande på distansutbildningen förväntas ha tillgång till dator med uppkoppling, och bekostar själv resorna och boendet vid utbildningstillfällena på plats.

Efter avslutad utbildning kan du:

  • arbeta professionellt med socialpedagogiskt arbete utifrån evidensbaserade metoder och ett kognitivt beteendeterapeutiskt synsätt
  • på ett kreativt sätt inspirera och hitta motivationsfaktorer till hälsa och livsstilsförändring
  • på ett professionellt sätt förstå och bemöta personer med psykosocial problematik
  • på ett professionellt och insiktsfullt sätt möta människor från olika kulturer
  • självständigt och i olika arbetsgrupper arbeta med bedömning, planering, genomförande, uppföljning, utvärdering och dokumentation
  • agera professionellt i yrkesrollen utifrån en hög grad av medvetenhet om den etik som gäller i socialpedagogiskt arbete

Förkunskapskrav

För att vara behörig till utbildningen krävs att du har grundläggande behörighet för yrkeshögskolan*.

Arbetsmarknad

Utbildningen är framtagen tillsammans med arbetslivsrepresentanter inom relevanta yrkesområden för en socialpedagog. Härigenom finns en tydlig koppling mellan utbildningens innehåll och de kompetenser som efterfrågas i arbetslivet. Detta speglar sig också i våra återkommande uppföljningar av hur det gått för de studerande efter examen, där en mycket stor andel har arbete och detta i hög grad inom relevanta yrkesområden.

Behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng eller motsvarande inom gymnasial vuxenutbildning. Behörigheten kan också bestå av att man genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet* har förutsättningar att tillgodogöra sig yrkeshögskoleutbildningen.

Urval

Vid fler sökande än det finns platser görs ett urval efter särskilt prov, syftande till att bedöma och rangordna de sökande efter möjligheterna att tillgodogöra sig utbildningen. Det särskilda provet består av en skriftlig del och en muntlig del, den senare i form av en intervju.

Den skriftliga delen mäter bland annat förmåga att förstå en text. Den muntliga delen genomförs i form av strukturerad intervju med representant från utbildningsanordnaren. Intervjuunderlaget är ägnat att ge möjlighet att bedöma den sökandes färdigheter avseende analys, kommunikation och samarbete, och detta i frågor med relevans för det aktuella studieområdet och utbildningen. Till intervjuerna avseende utbildningarna i Malmö och Stockholm kallas i första hand de som har hälften rätt eller mer på den skriftliga delen. Resultaten från den skriftliga och muntliga delen av det särskilda provet läggs ihop, de sökande rangordnas utifrån antal poäng, och de bäst meriterade antas. Om flera personer hamnar på samma plats i rangordningen och konkurrerar om de sista platserna på utbildningen kommer lottning att ske. En reservlista kommer att upprättas.

Utbildningens innehåll

Kurs Poäng
Dokumentation 10
Evidensbaserad praktik 15
Examensarbete 20
Hälsa och livsstilsförändring 20
Juridik 20
Kognitiv beteendeterapi (KBT) 45
Kommunikation 10
Lärande i arbete I (LIA I) 65
Lärande i arbete II (LIA II) 65
Mångkulturalitet i socialt arbete 20
Projekt 15
Psykiatri 15
Psykologi 20
Socialpedagogik 45
Sociologi 15
Summa 400

Så här ansöker du till utbildningen

Ansökan öppnar i februari 2021

Vanliga frågor

Behörig att antas till utbildningen är den som avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning, eller har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar dessa krav. Behörig är även den som är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning. Detta gäller även för den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Ytterligare info finns på www.myh.se
Yrkeshögskolan är eftergymnasial, kombinerar teori med praktik och genomförs i nära samarbete med arbetslivet. Utbildningarna står under statlig tillsyn och kvalitetsgranskning av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYh). Utmärkande för yrkeshögskolan är att de företag och organisationer som är knutna till utbildningarna är aktiva när det gäller såväl planering som genomförande av utbildningarna. Arbetslivets representanter sitter med i utbildningarnas ledningsgrupper. De kan också vara delaktiga bland annat genom att erbjuda praktikplatser (Lärande i arbete, LIA). YH-studerande får ofta jobb direkt efter examen.
Ja, yrkeshögskoleutbildningar berättigar till studiemedel från CSN.
Nej, utbildningen är avgiftsfri.
Vår utbildning har särskild inriktning mot KBT, det vill säga kognitiv beteendeterapi, vilket tydligt avspeglas i utbildningsplanen.
Ta kontakt med Sverigehälsan, så lotsar vi gärna vidare dig till någon tidigare student som kan berätta om hur det är att studera hos oss och hur det är att arbeta efter utbildningen. Du kan även läsa några omdömen från deltagare på vår Facebooksida här.

Kontaktpersoner

Erik Wesser
Utbildningsansvarig
Telefon: 040-698 60 08 eller 070-860 51 41
erik.wesser@sverigehalsan.se

Peter Stjernfeldt
VD Sverigehälsan
Telefon: 040-698 60 18
peter.stjernfeldt@sverigehalsan.se

*Grundläggande behörighet innebär att du:

  1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,

  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,

  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller

  4. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.