Kursstarter

Ladda ned prospekt

Studera till KBT-terapeut på halvdistans under 4 terminer – parallellt med ditt arbete!

Har du några frågor?
Ring 040-698 60 00
Boka direkt

Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en psykoterapeutisk behandlingsmetod inriktad på samspelet mellan tanke, känsla och handling. KBT är en strukturerad, aktiv och målinriktad psykoterapiform som används för att åstadkomma förändringar i människors beteende och livssituation.

KBT är idag den snabbast växande psykoterapiformen och under senare år har efterfrågan varit större än tillgången på behandlare med rätt kompetens och utbildningsbakgrund.

Några av de främsta tillämpningsområdena är ångesttillstånd, depressioner, drogproblematik, ätstörningar och psykoser. Vid stressproblematik, förebyggande av utbrändhet eller vid psykosomatiska problem finns goda behandlingsresultat med KBT. Andra tillämpningsområden är behandling vid olika personlighetstörningar. KBT används också vid en rad andra områden som vid arbete i skolan och i arbete med organisation och utveckling.

Sverigehälsan har under närmare tjugo år bedrivit grundläggande utbildningar i psykoterapi. Kvalitet i innehåll och föreläsningar betonas och alla föreläsare är kliniskt verksamma legitimerade psykoterapeuter. Fokus läggs på det salutogena perspektivet och preventionens roll vid olika psykoterapeutiska metoder inom vård och behandling. En stor del av den senare utvecklingen inom kognitiv beteendeterapi handlar om medveten närvaro samt olika former av acceptans och validering och utbildningen innefattar dessa områden. Stor vikt läggs vid praktisk träning individuellt och i grupp för att skapa en trygg och effektiv plattform för framtida samtal och behandlingsarbete.

Handledning

Handledningen, 120 timmar, sker i grupper om fyra deltagare. Handledningen påbörjas i slutet av första terminen och pågår i tre terminer, i snitt 40 timmar per termin. Terapipatienter väljs i samråd med handledaren. I handledningen integreras teoretiska kunskaper och tidigare professionella erfarenheter i det psykoterapeutiska arbetet. Handledaren har speciell handledarkompetens. Handledningen äger rum på handledarens mottagning eller i Sverigehälsans lokaler.

Egen psykoterapi

Kursdeltagarna ska själva genomgå egen psykoterapi för att skaffa sig god kännedom om den egna personligheten. Psykoterapin kan ske individuellt (20 timmar) eller i grupp (50 timmar). Den bör påbörjas senast under första studieterminen. Den egna psykoterapin ska ha kognitiv beteendeterapeutisk inriktning. Psykoterapeuten ska vara legitimerad av Socialstyrelsen. Nu pågående eller nyligen avslutad psykoterapi kan räknas.

Behandlingsrapporter

Varje kursdeltagare gör skriftlig sammanfattningar av den patientterapi som bedrivits under handledning. Rapporterna utgör en grund för examinationen och ska godkännas av handledaren och lärarna för metodkursen

Pedagogik

Genomgående är utbildningens pedagogik aktiv. Med detta menas att lärarna vid de olika avsnitten utgår från att de studerande inhämtat kunskaper om stoffet inför undervisningen genom ett aktivt bearbetande av detta enligt lärarens anvisningar. Undervisningen kan därmed i stor utsträckning användas till diskussion och förtydliganden av stoffet, uppföljningar av övningar samt kliniska demonstrationer och praktisk träning av olika psykoterapeutiska färdigheter. För att åstadkomma en växelverkan mellan teori och praktik så innefattar de teoretiska avsnitten kliniska exempel och diskussioner samtidigt som metodavsnitten innefattar teoretiska aspekter.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personal inom primärvård, psykiatri, friskvård, socialtjänst, skola och HR.

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning ska den studerande besitta sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att under handledning kunna bedriva psykoterapi med inriktning kognitiv beteendeterapi.

Då KBT är en målstyrd och förändringsinriktad metod ska den efter avslutad utbildning kunna användas brett för att effektivisera samtal och möten i din nuvarande yrkesroll.

Behörighet och urval

BEHÖRIGHET

 • Grundläggande behörighet för högskolestudier samt goda kunskaper i engelska enligt betyg från gymnasieskola eller motsvarande.
 • Utbildning i och praktisk erfarenhet inom människovårdande eller psykosocialt yrke.
 • I yrkesutbildningen ska ha ingått minst 150 undervisningstimmar i ämnen som psykologi, sociologi, pedagogik, eller psykiatri. Studier kan även ha bedrivits i ett beteendevetenskapligt ämne motsvarande en termins heltidsstudier på universitet eller högskola. Alternativt ska den sökande ha tillgodogjort sig motsvarande kunskaper på annat sätt.
 • I den yrkesutövning som löper parallellt med utbildningen ska en väsentlig del bestå av människovårdande kontakter eller behandlande arbetsuppgifter. De psykoterapeutiska uppgifterna inom utbildningens ram bör lokalmässigt kunna bedrivas på den egna arbetsplatsen. Patienter för utbildningen bör kunna rekryteras från den egna arbetsplatsen.

URVAL

Urval bland behöriga sökande sker på det sätt som ledningen för utbildningen bestämmer. Därvid ska en samlad bedömning göras av den sökandes teoretiska utbildning, yrkesverksamhet, egenterapi samt den sökandes personliga motivering för att genomgå utbildningen. Intervjuer kompletterar antagningen.

FÖLJANDE KRITERIER TAS I BEAKTANDE:

a) Om sökanden har grundläggande och särskild behörighet
b) Den sökandes nuvarande och tidigare yrkeserfarenhet.
c) Tidigare kurser inom beteendevetenskapliga, psykiatriska och psykoterapeutiska ämnen.
d) Den sökandes kunskaper i engelska och svenska.
e) Tidigare genomgångna utbildningar i kognitiv beteendeterapi exempelvis orienteringsutbildning i kognitiv beteendeterapi
f) Intervjuer med sökande.

Mer information

UTBILDNINGSPLAN

Utbildningen pågår under fyra terminer och motsvarar i omfattning 60 hp. Utbildningen är upplagd som halvfartsutbildning och omfattar totalt 280 timmars teori och 120 timmars handledning i grupp. Teoridelens föreläsningar och seminarier löper över termin ett till tre och är koncentrerade till ca tio heldagar per termin. Handledningen under momentet Psykoterapi kommer att ske små grupper och pågår under terminerna 2-4. Förutom schemalagd undervisning förutsätts att tid regelbundet finns avsatt för inläsning av litteratur.

KURSMOMENT

A. Psykiatrisk diagnostik, psykopatologi, funktionell analys
B. Psykoterapeutiska teorier och metoder inom KBT
C. Forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi
D. Psykoterapi under handledning (120 timmar i grupp)
E. Egenterapi (20 timmar individuellt, 50 timmar i grupp)

Utbildningen organiseras i enlighet med Högskoleverkets rekommendationer för tidigare Steg-1.

Läkare under specialistutbildning uppmanas att före ansökan och eventuellt deltagande kontrollera med sin utbildningsinstitution att vår utbildning fyller de specifika kraven.

LITTERATUR

Litteraturen omfattar ca 4 000 sidor.

HANDLEDNING

Terapihandledning sker individuellt eller i grupper om fyra studerande under termin 2-4. I handledningen används i första hand videoinspelning av terapisessionerna samt skriftliga sessionsrapporter för att ge bästa möjlighet till återkoppling från handledaren. Handledningen är ett viktigt sammanhang för grundlig inlärning av såväl problemanalys som metoder för förändring. För varje klient skriver den studerande en behandlingssammanfattning vilken är en av grunderna för examinationen på avsnittet. Den studerande ska behandla 3 patienter med olika problembild för att få en bredd i de terapeutiska erfarenheterna. Utbildningspatienter skaffar deltagarna på egen hand.

UNDERVISNINGSFORMER

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, enskilda arbeten samt psykoterapihandledning. Undervisningen ska till sin form vara praktisk så att mycket tid ägnas åt övning och direkta egna erfarenheter.

EXAMINATION

Examinationen kommer att vara såväl skriftlig som praktisk. Under de flesta av utbildningens terminer genomförs både en skriftlig tentamen på plats samt ett praktiskt moment som examination vid slutet av terminen. även hemtentamen förekommer. De betyg som sätts kommer att vara godkänd eller underkänd. För godkänd närvaro krävs 80% närvaro.

EXAMENSBENÄMNING

Till utbildningsbevis som avser samtliga utbildningsmoment som för den studerande ingår bildningen skall knytas examensbenämningen Grundläggande psykoterapiutbildning med speciell inriktning mot kognitiv beteendeterapi.

På utbildningsbeviset skall också följande översättning till engelska språket införas Undergraduate Diploma in Cognitive Behavioural Psychotherapy.

Sverigehälsan som privat utbildningsanordnare kan inte utfärda högskolepoäng men utbildningen utgör en grundutbildning för personer som vill söka vidare till den legitimationsgrundande utbildningen i psykoterapi (Tidigare Steg-2),  under förutsättning att övriga behörighetskrav uppfylls. Utbildningens omfattning beräknas motsvara 60 högskolepoäng. Utbildningen är också godkänd som en del av specialistutbildningen för läkare.

UTBILDNINGENS ORGANISATION

Kursledare för utbildningen i Stockholm och Malmö är Lis Johles, leg psykolog, leg psykoterapeut och handledare.

Kursledare för utbildningen i Göteborg är Jan-Erik Jönsson, leg psykolog, leg psykoterapeut och handledare.

Projektansvarig är Peter Stjernfeldt, Sverigehälsan AB.

Kontakt gällande utbildningen
Välkommen att kontakta Peter Stjernfeldt på telefon 040-698 60 18 eller via e-post: peter.stjernfeldt@sverigehalsan.se.

KURSKOSTNAD

Kursavgift per termin: 26 250 kr inkl. moms. 

Kostnad för grupphandledning tillkommer med ca 18 000 kr inkl. moms per termin under tre terminer.

Individuell handledning kan ske med godkännande av kursledningen.

Total kostnad för 4 terminer: 105 000 kr inkl. moms samt ca 54 000 kr inkl. moms i kostnader vid deltagande i grupphandledning. 

Kostnad för kurslitteratur tillkommer.

Kursdatum

Boka utbildning

Grundutbildning i psykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (Steg-1 KBT)

 • Information om hantering av personuppgifter
 • Först när du undertecknat din ansökan/anmälan blir den bindande.
  Du ansöker till utbildningen via detta webbformulär. När vi mottagit din ansökan sker en bedömning av din behörighet. Du kallas därefter till intervju. Efter genomförd intervju erbjuds du en plats i utbildningen. När du accepterat den plats du erbjuds blir din ansökan bindande och då gäller följande avbokningsregler: Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras kursavgiften för första terminen. Om avbokning sker under pågående utbildning debiteras kursavgiften för innevarande samt nästkommande termin.
 • Utbildningskostnad

  Kursavgift per termin: 26 250 kr inkl. moms.
  Kostnad för grupphandledning tillkommer med ca 18 000 kr inkl. moms per termin under tre terminer.
  Individuell handledning kan ske med godkännande av kursledningen.
  Total kostnad för 4 terminer: 105 000 kr inkl. moms samt ca 54 000 kr inkl. moms i kostnader vid deltagande i grupphandledning.
  Kostnad för kurslitteratur tillkommer.
  ___ Jag önskar betala hela kursavgiften före kursstart.
  ___ Jag vill ha information om avbetalning.
  ___ Någon annan finansierar utbildningen åt mig.

  Underskrift betalningsansvarig: ________________________________

  Namnförtydligande: _________________________________________
 • Antagning och avbokning

  Du ansöker till utbildningen på denna blankett. När vi mottagit din ansökan sker en bedömning av din behörighet. Du kallas därefter till intervju. Efter genomförd intervju erbjuds du en plats i utbildningen. När du accepterat din plats blir din ansökan bindande och då gäller följande avbokningsregler:

  Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras kursavgiften för första terminen. Om avbokning sker under pågående utbildning debiteras kursavgiften för innevarande samt nästkommande termin.
 • Anmälan

  Härmed anmäler jag mig till ovanstående utbildning. Jag har förstått och accepterar villkoren avseende betalning och avbokning.

  Datum:____________________________________________________

  Ort: ______________________________________________________

  Namnteckning:______________________________________________

  Namnförtydligande:__________________________________________


  Ansökan returneras till:
  Sverigehälsan AB
  Nils Forsbergs plats 3
  217 54 Malmö
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Har du frågor om denna utbildning?

Välkommen att kontakta oss på telefon 040-698 60 00 så berättar vi mer om utbildningen.

Vill du hellre att vi kontaktar dig? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi inom kort!

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.